{literal} {/literal}
Menu

Reakčný čas –

Sme zákazníkovi k dispozícii vždy, keď nás potrebuje. 

 

V prípade služieb v oblasti výberu, triedenia, kontroly kvality, podpory výroby a skladu sú Vám zamestnanci SGP Group k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Od momentu správneho nahlásenia požiadavky zákazníkom kontrolóri SGP prídu bezodkladne na určené miesto. Sme schopní prispôsobiť reakčný čas individuálnym požiadavkám zákazníka a náš príchod trvá obvykle do 60 minút pre skupinu do 4 osôb.

 

Príprava

 

Činnosti vykonávané zamestnancami spoločnosti SGP určujú prísne postupy, čoho dôkazom je získanie v novembri 2008 certifikátu systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2008. Každý z kontrolórov poverených realizáciou služieb absolvuje základné školenia pre splnenie najvyšších kvalitatívnych štandardov.

 

Kontrola a koordinácia

 

Od momentu začatia spolupráce každému zákazníkovi prideľujeme kontaktnú osobu, tzv. koordinátora, ktorý je dostupný 24 hodín denne po celú dobu platnosti zmluvy. 

 

Koordinátor, od momentu prijatia zákazky, zaisťuje príslušný počet vyškolených ľudí a dohliada na ich prácu. Je tiež zodpovedný za vyhotovenie a podávanie hlásení o kontrole a za priebežné kontakty so zákazníkom alebo dodávateľom.

 

Hlásenia a dokumentácia

 

Počas poskytovania služby aj po jej ukončení koordinátor podáva hlásenia o priebehu prác pomocou textových dokumentov, tabuľkových procesorov alebo aplikácie e-reporting umiestnenej na webovej stránke. Môžete tam získať informáciu o čase triedenia, povahe chýb alebo množstve nedostatkov jednotlivých komponentov.  

 

Typické hlásenia vyhotovené pre našich zákazníkov obsahujú informácie o:

 

  • počte odpracovaných hodín a preverených kusov,
  • rozložení nedostatkov spolu s určením druhu súčiastok,
  • percente nezhodnosti jednotlivých súčiastok, napr. v podobe Paretovej analýzy a pod. 

 

Druhy hlásení:

 

  • denné hlásenie,
  • záverečné hlásenie,
  • pracovné pokyny,
  • plány kontrol a skúšok. 

 

Na želanie zákazníkov vyhotovíme tiež dokumentácie v súlade s podrobnými pokynmi. Dokumentácie môžeme dodať v elektronickej a/alebo papierovej podobe (tiež v cudzích jazykoch).

Kontakt
SGP – Sorting Group s.r.o.
Palárikova 76
02201 Čadca
Tel.: +421 911 380 930
SGP
SGP GROUP © 2015 Prawa autorskie zastrzeżone. Projekt i wykonanie firma Trustnet.